2019-09-04  点击量: 660

汉语拼音—韦氏拼音对照表

 标签:

 汉语拼音—韦氏拼音对照表 
 Pinyin to Wade-Giles Conversion Table 
  a -- a
 ai -- ai
 an -- an
 ang -- ang
 ao -- ao
 ba -- pa
 bai -- pai
 ban -- pan
 bang -- pang
 bao -- pao
 bei -- pei
 ben -- pen
 beng -- peng
 bi -- pi
 bian -- pien
 biao -- piao
 bie -- pieh
 bin -- pin
 bing -- ping
 bo -- po
 bu -- pu
 ca -- ts'a
 cai -- ts'ai
 can -- ts'an
 cang -- ts'ang
 cao -- ts'ao
 ce -- ts'e
 cen -- ts'en
 ceng -- ts'eng
 cha -- ch'a
 chai -- ch'ai
 chan -- ch'an
 chang -- ch'ang
 chao -- ch'ao
 che -- ch'e
 chen -- ch'en
 cheng -- ch'eng
 chi -- ch'ih
 chong -- ch'ung
 chou -- ch'ou
 chu -- ch'u
 chuai -- ch'uai
 chuan -- ch'uan
 chuang -- ch'uang
 chui -- ch'ui
 chun -- ch'un
 chuo -- ch'o
 ci -- tz'u
 cong -- ts'ung
 cou -- ts'ou
 cu -- ts'u
 cuan -- ts'uan
 cui -- ts'ui
 cun -- ts'un
 cuo -- ts'o
 da -- ta
 dai -- tai
 dan -- tan
 dang -- tang
 dao -- tao
 de -- te
 deng -- teng
 di -- ti
 dian -- tien
 diao -- tiao
 die -- tieh
 ding -- ting
 diu -- tiu
 dong -- tung
 dou -- tou
 du -- tu
 duan -- tuan
 dui -- tui
 dun -- tun
 duo -- to
 e -- o
 en -- en
 er -- erh
 fa -- fa
 fan -- fan
 fang -- fang
 fei -- fei
 fen -- fen
 feng -- feng
 fo -- fo
 fou -- fou
 fu -- fu
 ga -- ka
 gai -- kai
 gan -- kan
 gang -- kang
 gao -- kao
 ge -- ko
 gen -- ken
 geng -- keng
 gong -- kung
 gou -- kou
 gu -- ku
 gua -- kua
 guai -- kuai
 guan -- kuan
 guang -- kuang
 gui -- kuei
 gun -- kun
 guo -- kuo
 ha -- ha
 hai -- hai
 han -- han
 hang -- hang
 hao -- hao
 he -- ho
 hei -- hei
 hen -- hen
 heng -- heng
 hong -- hung
 hou -- hou
 hu -- hu
 hua -- hua
 huai -- huai
 huan -- huan
 huang -- huang
 hui -- hui
 hun -- hun
 huo -- huo
 ji -- chi
 jia -- chia
 jian -- chien
 jiang -- chiang
 jiao -- chiao
 jie -- chieh
 jin -- chin
 jing -- ching
 jiong -- chiung
 jiu -- chiu
 ju -- chü
 juan -- chüan
 jue -- chüeh
 jun -- chün
 ka -- k'a
 kai -- k'ai
 kan -- k'an
 kang -- k'ang
 kao -- k'ao
 ke -- k'o
 ken -- k'en
 keng -- k'eng
 kong -- k'ung
 kou -- k'ou
 ku -- k'u
 kua -- k'ua
 kuai -- k'uai
 kuan -- k'uan
 kuang -- k'uang
 kui -- k'uei
 kun -- k'un
 kuo -- k'uo
 lü -- lü
 la -- la
 lai -- lai
 lan -- lan
 lang -- lang
 lao -- lao
 le -- le
 lei -- lei
 leng -- leng
 li -- li
 lian -- lien
 liang -- liang
 liao -- liao
 lie -- lieh
 lin -- lin
 ling -- ling
 liu -- liu
 long -- lung
 lou -- lou
 lu -- lu
 luan -- luan
 luan -- lüan
 lue -- lüeh
 lun -- lun
 luo -- lo
 ma -- ma
 mai -- mai
 man -- man
 mang -- mang
 mao -- mao
 mei -- mei
 men -- men
 meng -- meng
 mi -- mi
 mian -- mien
 miao -- miao
 mie -- mieh
 min -- min
 ming -- ming
 miu -- miu
 mo -- mo
 mou -- mou
 mu -- mu
 nü -- nü
 na -- na
 nai -- nai
 nan -- nan
 nang -- nang
 nao -- nao
 nei -- nei
 nen -- nen
 neng -- neng
 ni -- ni
 nian -- nien
 niang -- niang
 niao -- niao
 nie -- nieh
 nin -- nin
 ning -- ning
 niu -- niu
 nong -- nung
 nou -- nou
 nu -- nu
 nuan -- nuan
 nue -- nüeh
 nuo -- no
 ou -- ou
 pa -- p'a
 pai -- p'ai
 pan -- p'an
 pang -- p'ang
 pao -- p'ao
 pei -- p'ei
 pen -- p'en
 peng -- p'eng
 pi -- p'i
 pian -- p'ien
 piao -- p'iao
 pie -- p'ieh
 pin -- p'in
 ping -- p'ing
 po -- p'o
 pou -- p'ou
 pu -- p'u
 qi -- ch'i
 qia -- ch'ia
 qian -- ch'ien
 qiang -- ch'iang
 qiao -- ch'iao
 qie -- ch'ieh
 qin -- ch'in
 qing -- ch'ing
 qiong -- ch'iung
 qiu -- ch'iu
 qu -- ch'ü
 quan -- ch'üan
 que -- ch'üeh
 qun -- ch'ün
 ran -- jan
 rang -- jang
 rao -- jao
 re -- je
 ren -- jen
 reng -- jeng
 ri -- jih
 rong -- jung
 rou -- jou
 ru -- ju
 ruan -- juan
 rui -- jui
 run -- jun
 ruo -- jo
 sa -- sa
 sai -- sai
 san -- san
 sang -- sang
 sao -- sao
 se -- se
 sen -- sen
 seng -- seng
 sha -- sha
 shai -- shai
 shan -- shan
 shang -- shang
 shao -- shao
 she -- she
 shen -- shen
 sheng -- sheng
 shi -- shih
 shou -- shou
 shu -- shu
 shua -- shua
 shuai -- shuai
 shuan -- shuan
 shuang -- shuang
 shui -- shui
 shun -- shun
 shuo -- shuo
 si -- ssu
 song -- sung
 sou -- sou
 su -- su
 suan -- suan
 sui -- sui
 sun -- sun
 suo -- so
 ta -- t'a
 tai -- t'ai
 tan -- t'an
 tang -- t'ang
 tao -- t'ao
 te -- t'e
 teng -- t'eng
 ti -- t'i
 tian -- t'ien
 tiao -- t'iao
 tie -- t'ieh
 ting -- t'ing
 tong -- t'ung
 tou -- t'ou
 tu -- t'u
 tuan -- t'uan
 tui -- t'ui
 tun -- t'un
 tuo -- t'o
 wa -- wa
 wai -- wai
 wan -- wan
 wang -- wang
 wei -- wei
 wen -- wen
 weng -- weng
 wo -- wo
 wu -- wu
 xi -- hsi
 xia -- hsia
 xian -- hsien
 xiang -- hsiang
 xiao -- hsiao
 xie -- hsieh
 xin -- hsin
 xing -- hsing
 xiong -- hsiung
 xiu -- hsiu
 xu -- hsü
 xuan -- hsüan
 xue -- hsüeh
 xun -- hsün
 ya -- ya
 yai -- yai
 yan -- yen
 yang -- yang
 yao -- yao
 ye -- yeh
 yi -- i
 yin -- yin
 ying -- ying
 yo -- yo
 yong -- yung
 you -- yu
 yu -- yü
 yuan -- yüan
 yue -- yüeh
 yun -- yün
 za -- tsa
 zai -- tsai
 zan -- tsan
 zang -- tsang
 zao -- tsao
 ze -- tse
 zei -- tsei
 zen -- tsen
 zeng -- tseng
 zha -- cha
 zhai -- chai
 zhan -- chan
 zhang -- chang
 zhao -- chao
 zhe -- che
 zhen -- chen
 zheng -- cheng
 zhi -- chih
 zhong -- chung
 zhou -- chou
 zhu -- chu
 zhua -- chua
 zhuai -- chuai
 zhuan -- chuan
 zhuang -- chuang
 zhui -- chui
 zhun -- chun

评论已关闭!